Wednesday night skate   -   Rotterdam  -  July 2005

 
   
   
   
</span> </html>